Klauzula informacyjna | RODO

Mając na uwadze wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych naszych klientów.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Property & Capital Advisors sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 7/66 (zwana dalej Property & Capital Advisors lub Administratorem).

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Property & Capital Advisors jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają administratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na CV)
 • Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
 • Dane osób przesyłających zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora oraz nagrania rozmów
 • Dane osób uczestniczących w szkoleniach i webinarach (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu)
 • Dane osób zainteresowanych współpracą z Administratorem (pozyskiwane w szczególności podczas rozmów / spotkań z doradcami Property & Capital Advisors (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, informacje dotyczące planowanych i posiadanych inwestycji))
 • Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem profili na platformach społecznościowych LinkedIn oraz Facebook

*  – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osoby fizycznej. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Poza danymi wymienionymi powyżej, Property & Capital Advisors przetwarza dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Towarzystwami Ubezpieczeń w imieniu tychże podmiotów. W odniesieniu do tychże danych Property & Capital Advisors występuje jako podmiot przetwarzający i nie decyduje o celach ani środkach przetwarzania tychże danych.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kandydatów do pracy

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe są przetwarzane:
  • dla potrzeb procesu rekrutacyjnego – podstawą przetwarzania tych danych są obowiązujące regulacje prawne, w szczególności Kodeks Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w zakresie wykraczającym poza zakres przewidziany w przepisach prawa na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych w przypadku wyrażania przez Państwa stosownej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

Informacje o odbiorcach danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Property & Capital Advisors.

 • Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 • Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.
 • Przekazywanie danych poza EOG: Property & Capital Advisors nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: W procesach przetwarzania danych osobowych Property & Capital Advisors nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe są przetwarzane:
  • w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, co stanowi uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umów, a następnie w celu realizacji umów łączących strony (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • w celu realizacji ciążących na spółce obowiązków prawnych (w szczególności wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w zakresie danych osobowych przedstawicieli kontrahentów (w tym pracowników), dla celów kontaktowych, w tym w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, a także w celu realizacji zawartych umów, co stanowi uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Property & Capital Advisors w zakresie ciążących na nim obowiązków prawnych (np. do biura rachunkowego) oraz dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Property & Capital Advisors.
 • Okres przechowywania: Państwa dane osobowe będą przechowywane do dnia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże nie krócej niż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z Property & Capital Advisors oraz realizacji łączących strony umów.
 • Przekazywanie danych poza EOG: W procesach przetwarzania danych osobowych Property & Capital Advisors nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Property & Capital Advisors nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

Dane osób przesyłających zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • w celu prowadzenia dalszej korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę, co stanowi uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Property & Capital Advisors.
 • Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej / prowadzenia rozmów.
 • Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.
 • Przekazywanie danych poza EOG: Property & Capital Advisors nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: W procesach przetwarzania danych osobowych Property & Capital Advisors nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Dane osób uczestniczących w szkoleniach i webinarach

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  • dla celów organizacji szkolenia (Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda, którą mogą Państwo wycofać w każdym czasie – art. 6 ust. 1 lit. a);
  • badania satysfakcji uczestników szkolenia poprzez kontakt telefoniczny/mailowy (Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych jakim jest badanie satysfakcji uczestników szkolenia – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać firmy wspierające Property & Capital Advisors w zakresie organizacji szkolenia a także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Property & Capital Advisors.
 • Okres przechowywania: W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowych, dane będą przechowywane do czasu odwołania takiej zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Dobrowolność/obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się na szkolenie.
 • Przekazywanie danych poza EOG: Property & Capital Advisors nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: W procesach przetwarzania danych osobowych Property & Capital Advisors nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Wybrane szkolenia mogą być organizowane przez Administratora wspólnie z innymi podmiotami. W takich sytuacjach, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach współadministrowania przez organizatorów takiego szkolenia.

Dane osób zainteresowanych współpracą z Administratorem

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  • dla celów marketingowych (przedstawiania ofert i modeli biznesowych firm współpracujących z Property & Capital Advisors w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych), co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w innych celach, np. dla celów związanych z serwisem i opieką nad produktami zakupionymi za pośrednictwem Property & Capital Advisors Sp. z o.o. na podstawie zgody, o ile taka zgoda została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • w celu dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Informacje o odbiorcach danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy usług IT (w szczególności firmy hostingowe, firmy oferujące rozwiązania z zakresu masowej wysyłki e-mail/SMS) oraz podmioty kontaktujące się z Państwem w imieniu Property & Capital Advisors.
 • Przekazywanie danych poza EOG: Property & Capital Advisors nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: W procesach przetwarzania danych osobowych Property & Capital Advisors nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem profili na platformach społecznościowych LinkedIn, Facebook, Youtube

  • Administratorzy danych osobowych: Administratorami sanych osobowych przetwarzanych na portalach LinkedIn, Facebook, Youtube są również podmioty prowadzące wskazane portale:
   • LinkedIn Ireland Unlimited Company, która przetwarza Państwa dane osobowe na zasadach opisanych w tym miejscu.

   • Facebook Ireland Ltd, który przetwarza Państwa dane osobowe na zasadach opisanych w tym miejscu.

    zwane dalej łącznie jako „Portale”

   • Cele i podstawy przetwarzania danych:Property & Capital Advisors przetwarza Państwa dane osobowe w celu obsługi profilów na portalach, a w szczególności w celu:
    • udostępniania postów, prowadzenia dyskusji w komentarzach, prowadzenia korespodencji w formie prywatnych wiadomości, a także dla celów statystycznych (pozyskiwaniu statystyk, które są opracowywane na podstawie Państwa zachowania na naszym profilu (np. wyświetlenia postu)) a w uzasadnionych przypadkach również dla celu obrony i dochodzenia roszczeń. Działania te stanowią prawnie uzasadniony interes Property & Capital Advisors (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który stanowi podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych.
   • Informacje o odbiorcach danych: W przypadku udostępniania postów/prowadzenia dyskusji, dostęp do tych danych posiadają upoważnieni pracownicy Property & Capital Advisors, portale a także inne osoby i podmioty, o których można przeczytać w politykach prywatności portali. Odniesienia do wskazanych polityk prywatności zostały wskazane w obszarze „Administratorzy danych osobowych”.
   • Okres przechowywania danych: Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zdefiniowany w politykach prywatności portali.
   • Przekazanie danych do Państwa trzeciego:Property & Capital Advisors co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG), jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których Property & Capital Advisors będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG. W takim wypadku podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.
   • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Property & Capital Advisors nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
   • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zamieszczania komentarzy/wysyłania wiadomości prywatnych do Property & Capital Advisors /korzystania z innych funkcjonalności portali.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez Property & Capital Advisors moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

   • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
   • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie – o ile wyrażona zgoda stanowiła podstawę przetwarzania danych osobowych. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych: Property & Capital Advisors, Ul. Walońska 7/66, Wrocław, adres email: ado@pcadvisors.pl 

Dane inspektora ochrony danych: Wojciech Byrski, adres email: pca@inspektor-danych.info

Informacje dotyczące plików cookie

O zasadach stosowania plików cookie przez Administratora mogą Państwa przeczytać więcej w tym miejscu.